Сфери на дейност

Консултации в областта на гражданското и търговско право

Дружеството има богат опит при консултирането на проблеми, свързани със семейните и наследствените отношения, възникващи при развод, и др.

Процесуално представителство по граждански и търговски дела и несъстоятелност

Доковска, Атанасов и съдружници осъществява процесуално представителство на местни и чуждестранни юридически лица пред общите съдилища и арбитражите в Република България.

Консултации в областта на наказателното право и процес

Предоставяне на правни консултации и писмени становища

Процесуално представителство по наказателни дела

Представителство на лица по наказателни дела на всички стадии на производството

Защита пред Съда по правата на човека в Страсбург

Осъществяване на защита и процесуално представителство на лица пред Съда по правата на човека

Консултации в областта на административното и данъчното право

Адвокатското дружество предоставя писмени и устни консултации по всички въпроси, свързани с прилагането на административното и данъчното право.

Процесуално представителство по административни и данъчни дела

Адвокатското дружество осъществява процесуално представителство на физически и юридически лица във всички сфери на административното и данъчното право

Процесуално представителство пред КЗК, Патентното ведомство и Търговския регистър и регистъра на ЮЛНЦ

Членовете на екипа разполагат с експертни правни знания за регистрацията на търговски марки, географски означения, патенти, изобретения и полезни модели, промишлен дизайн и др. в Патентното ведомство на Република България и предоставят консултации относно тяхното законосъобразно използване и тяхната защита, включително по съдебен ред.

Участие в преговори за сключване на граждански и търговски сделки

Дружеството разполага с екип от подготвени специалисти в областта на гражданското и търговското право, които подпомагат клиентите при избора на подходящата правна форма и доброто структуриране на техните бъдещи сделки и инвестиции с цел минимализиране на рисковете пред тяхното изпълнение.

Подготовка на договори

Дружеството консултира своите клиенти при изготвянето и съгласуването на договори и съпътстващите ги документи.

Изготвяне на документи и книжа в областта на дружественото право

Въз основа на договор за абонаментно обслужване или при възлагане на конкретен казус адвокатите от Доковска, Атанасов и съдружници оказват пълно и качествено съдействие при описаните ситуации.

Нашият екип

Даниела Доковска

Даниела Доковска

Съдружник
Георги Атанасов

Георги Атанасов

Съдружник
Ина Лулчева

Ина Лулчева

Съдружник
Цветана Чуклева

Цветана Чуклева

Съдружник
Васил Т. Василев

Васил Т. Василев

Съдружник
Йорданка Вандова

Йорданка Вандова

Съдружник (2005-2019)
Михаил Бояджиев

Михаил Бояджиев

Съдружник
Петър Антонов

Петър Антонов

Съдружник
Златка Стефанова

Златка Стефанова

Съдружник
Георги Сланчев

Георги Сланчев

Съдружник
Виж всички