Нашият екип

Сфери на дейност:

  • Консултации в областта на гражданското и търговско право
  • Процесуално представителство по граждански и търговски дела и несъстоятелност
  • Консултации в областта на административното и данъчното право
  • Процесуално представителство по административни и данъчни дела
  • Процесуално представителство пред КЗК, Патентното ведомство и Търговския регистър и регистъра на ЮЛНЦ
  • Подготовка на договори
  • Изготвяне на документи и книжа в областта на дружественото право
  • Участие в преговори за сключване на граждански и търговски сделки

Контакти

e-mail: g.slanchev@lawdap.com
Тел.: (+359 2) 923 87 10

Георги Сланчев

Съдружник

Завършил Юридическия факултет на Софийския университет „Св. Климент Охридски”.

Адвокат в Софийската адвокатска колегия от 2002 г. Практикува в областта на облигационното, вещното, търговското, и в частност дружественото право, административното и трудовото право, както и правото в областта на конкуренцията. Прдоставя консултации на местни и чуждестранни клиенти при учредяване и управление на дружества и извършва пълно правно обслужване на тяхната стопанска дейност в България.
Осъществява процесуално представителство по граждански, търговски и административни дела.

Завършил академична програма по основи на американското право, организирана съвместно от Колумбийския университет в Ню Йорк и Университета в Лайден, Холандия.

Сертификат за признателност за принос във връзка с Ежегодния доклад на Световната банка Doing Business 2016 (Условията за правене на бизнес): Оценка на качеството и ефективността на регулирането.

Ползва писмено и говоримо английски език.

Дипломиран медиатор.