Back

Activity

Консултации в областта на гражданското и търговско право

По конкретно отправени запитвания или в рамките на абонаментно правно обслужване дружеството предоставя устни и писмени консултации и мотивирани становища по въпроси от всички отрасли на българското гражданско и търговско право, в това число (но не само) по проблеми, свързани с:

  • вещното, семейното и наследственото право;
  • всички източници на задължения от гражданскоправен, търговскоправен или трудовоправен характер;
  • дружественото право – форма на сдружаване, уреждане както на вътрешните отношения в дружествата, така и на отношенията им с трети лица;
  • вещноправния, гражданскоправния, търговскоправния, дружественоправния и трудовоправния режими, приложими административноправни норми, в т.ч. свързаните с устройство на територията, държавна и общинска собственост, приватизация, подземни богатства, енергетика, обществени поръчки и концесии.

Team in this activity

Георги Атанасов

Георги Атанасов

Съдружник
Цветана Чуклева

Цветана Чуклева

Съдружник
Михаил Бояджиев

Михаил Бояджиев

Съдружник
Петър Антонов

Петър Антонов

Съдружник
Георги Сланчев

Георги Сланчев

Съдружник
Андон Добчев

Андон Добчев

Адвокат
see all