Нашият екип

Сфери на дейност:

  • Консултации в областта на гражданското и търговско право
  • Процесуално представителство по граждански и търговски дела и несъстоятелност
  • Консултации в областта на административното и данъчното право
  • Процесуално представителство по административни и данъчни дела
  • Процесуално представителство пред КЗК, Патентното ведомство и Търговския регистър и регистъра на ЮЛНЦ
  • Подготовка на договори
  • Изготвяне на документи и книжа в областта на дружественото право

Контакти

e-mail: m.boyadjiev@lawdap.com
Тел.: (+359 2) 923 87 10

Михаил Бояджиев

Съдружник

Завършил Юридическия факултет на Софийския университет „Св. Климент Охридски”.

Адвокат в Софийската адвокатска колегия от 1995 г. Практикува в областта на приватизацията и търговското право, енергетиката, енергийната ефективност, преките чуждестранни и местни инвестиции, ценните книжа, малките и средни предприятия, влогово-кредитнитe кооперации, юридическитe лица с нестопанска цел, консултиране при подготовката и управление на проекти финансирани от USAID и Европейския съюз и реализиране на политики в обществена полза.

Завършени обучения и получени сертификат по трансфер на технологии, Rice University, Хюстън, САЩ, сертификат по нормотворчество в подкрепа на неправителствените организации, Международен правен институт, Вашингтон, САЩ, сертификат по „Управление на проекти”, USAID, Вашингтон, САЩ, Диплома по „Съдебна и правна система на Европейския съюз, Университет Нанси, Франция.

Член на Съвета на Учредителите и Управителния съвет на Фондация „Помощ за Благотворителността в България”.

Ползва писмено и говоримо английски език.

Автор на публикации за правното положение на нестопанските организации.