Нашият екип

Сфери на дейност:

  • Консултации в областта на гражданското и търговско право
  • Процесуално представителство по граждански и търговски дела и несъстоятелност
  • Консултации в областта на административното и данъчното право
  • Процесуално представителство по административни и данъчни дела
  • Процесуално представителство пред КЗК, Патентното ведомство и Търговския регистър и регистъра на ЮЛНЦ
  • Подготовка на договори
  • Изготвяне на документи и книжа в областта на дружественото право
  • Участие в преговори за сключване на граждански и търговски сделки

Контакти

e-mail:h.panteva@lawdap.com
Тел.: (+359 2) 923 87 10

Христина Пантева

Адвокат

Завършила Юридическия факултет на Софийския университет „Св. Климент Охридски” с три специализации – Правораздаване, Международно право и международни отношения и Публична администрация.

Младши адвокат в Софийската адвокатска колегия от 2018 г.

Практикува в областта на облигационното, вещното, търговското, административното право и юридическите лица с нестопанска цел. С опит в изготвянето на анализи на правното състояние на организации и търговски дружества.

Осъществява процесуално представителство по граждански, търговски и административни дела.

Член на представителните отбори на СУ „Св. Климент Охридски“ в международното състезание по международен търговски арбитраж Willem C. Vis International Arbitration Moot, което се провежда във Виена, Австрия, както и в „Телдърс“ (2015-2016; 2016-2017).

Треньор на представителния отбор на СУ „Св. Климент Охридски“ в състезанието по международно публично право „ТЕЛДЪРС“, най-голямото и престижно състезание по МПП в Европа (2016-2018).

Под методическото ръководство на адвокат Михаил Бояджиев участва в екипа, изготвил сравнителен анализ на нормативните уредби в Европа в областта на обществените библиотеки, представен на национален форум „Библиотеките днес 2017 г.“.

Директор на Фондация „Институт за правна информация“ (2018-).

Ползва писмено и говоримо английски език.

Дипломиран медиатор.